Medezeggenschapsraad

Ouders worden op Het Avontuur niet alleen betrokken bij het onderwijs, zij hebben ook invloed op het beleid van de school. In de medezeggenschapsraad (MR) mogen ouders samen met leerkrachten meepraten over belangrijke beslissingen die te maken hebben met onze school of met ons onderwijs. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden altijd voorgelegd aan de MR. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen, zoals:

  • verbetering van het onderwijs
  • het kiezen van leermethodes
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen en groepsformatie)
  • het schoolplan
  • de besteding van geld en gebouwen
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
  • veiligheid (in en rond de school)

Samenstelling MR
Ouders bepalen wie er in de MR komt. Wilt u zelf graag meepraten en plaatsnemen in de MR? Dan kunt u zichzelf verkiesbaar stellen. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich na deze periode voor nog een termijn verkiesbaar stellen. Mochten er teveel kandidaten zijn, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.