banner
Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Deze wet is in 2006 geactualiseerd en veranderd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

• verbetering van het onderwijs
• het kiezen van leermethodes
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen en groepsformatie)
• het schoolplan
• de besteding van geld en gebouwen
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
• veiligheid (in en rond de school).

Wat zijn de bevoegdheden?
De schooldirecteur, het bovenschoolse management en Colleges van Bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op ‘hun’ basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad (mr), staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen

• die waarover de mr eerst advies moet geven
• die waarvoor instemming van de MR vereist is
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren

Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een mr kan informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen.Wanneer de raad advies mag uitbrengen, hoeft dat nog niet te betekenen dat de leiding de door de mr gesuggereerde richting inslaat. De directie kan het advies van de mr naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren.De meeste formele invloed heeft de mr bij besluiten waarbij instemming van de raad vereist is voordat de leiding aan de uitvoering mag beginnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de organisatie van de naschoolse opvang en vaststelling van het schoolplan.

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich verkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Mogen wij ons voorstellen?

 

Hallo, Ik ben Roland Rabe en de vader van Aimée) en Olivier De komende 10 jaar zal ik hoogstwaarschijnlijk gebonden zijn aan basisschool Het Avontuur. Ik wil graag als ouder een bijdrage leveren in het belang van de school en de leerlingen. Overdag kan ik door mijn werkzaamheden niet of nauwelijks een bijdrage leveren. Zodoende heb ik besloten om me aan te melden voor de medezeggenschapsraad om mee te kunnen denken en praten over de ontwikkelingen en continuïteit van de school en in het belang van de leerlingen. Natuurlijk niet op individuele basis over de leerlingen, maar wel op groep basis. Een goede, veilige en gezellige leeromgeving voor alle groepen en het welzijn van de kinderen en goede basis onderwijs staat natuurlijk voorop.

Ik zit sinds kort in de MR en tot op heden ben ik zeer positief over de inzet en denkwijze van alle MR-leden. De MR is op vrijwillige basis en men is zeer actief en betrokken. Ik heb nog niet veel MR bijeenkomsten meegemaakt, maar ik verwacht zelf de komende periode veel mee te maken en hoop een positieve bijdrage aan de MR te kunnen geven. 

 

Mijn naam is Romy Berkouwer. Ik werk al geruime tijd op het Avontuur en zet mij ook al diverse jaren in voor de MR en de CMR. Ik sta fulltime voor de klas, ben trainer/coach voor leerling mediators en begeleid de leerlingen van de leerlingenraad. Ik vind actief burgerschap een belangrijk item op school. Veel van wat ik doe op school is hiervan doordrongen. Mijn kracht is het creëren van sociale hechte groepen en het aangaan van positieve relaties met mijn leerlingen. Samen verantwoordelijk zijn. Verantwoordelijk voor alle taken in de klas, maar ook voor het welzijn van iedere leerling. Hetgeen dat zorgt voor de ‘ideale’ leersituatie. Middels de MR en CMR blijf ik goed op de hoogte van organisatorische zaken omtrent school en ons scholencluster en doe en denk ik op mijn beurt actief mee.

Anita Santing, moeder van Demi en Naomi. In de MR heb ik de secretaris functie. Ik heb veel ervaring in de IT, met inkoop- en logistieke processen en financiële administraties bij veel verschillende bedrijven, instellingen en culturen. De reden dat ik in de MR wilde is dat ik vond dat de communicatie tussen school en ouders beter en transparanter kon. Het werk in de MR geeft mij voldoening, doordat de school openstaat voor de ideeën die ik inbreng en doordat ik in de MR structuur kan aanbrengen voor nu en de toekomstige leden. Ik wil met mijn inzet zorgen voor een betere ouderparticipatie en wil hiermee Het Avontuur een aantrekkelijke school voor ouders en kinderen maken.

 

Mijn Naam is Debbie Beekvelt, moeder van Sem  en Sophie. Ik ben niet altijd in staat om veel op school te zijn of te helpen, en omdat ik toch graag betrokken wil zijn deze stap in de MR. Ik vind het  belangrijk dat er goede communicatie is tussen school en ouders, ook als de ouder niet zo vaak op school kan zijn. Ik wil heel graag meedenken over passend onderwijs zodat elk kind met plezier naar school kan gaan.

 

Naam: Guy Smit, vader van Maya en Emily. Mijn dochters mogen nog twee schooljaren op Het Avontuur doorbrengen. Wat ik belangrijk vind is samenwerking tussen school en ouders én kind. Zodat kinderen kunnen leren, en zich persoonlijk en in sociaal opzicht kunnen ontwikkelen, en zo goed zijn voorbereid op het vervolgonderwijs. Ook de leerlingen die net wat extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Ik hoop in de MR te kunnen bijdragen aan het positieve en veilig schoolklimaat dat volgens mij hiervoor nodig is, met als belangrijke ingredienten samenwerking en communicatie. 

 

Naam: Janneke Fokker. Sinds 2011 werk ik als leerkracht op het Avontuur. Ik woon hier in de wijk met mijn man en 2 kinderen, die inmiddels beide op het middelbaar onderwijs zitten. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig met mijn dochter op de manege waar we beiden paardrijles hebben. Op mijn vorige school heb ik 13 jaar in de MR gezeten, en inmiddels ben ik ook alweer een paar jaar MR-lid op het Avontuur. Binnen de MR vind ik het interessant om met de ouders over o.a. allerlei beleidszaken na te denken en te praten, met als doel ons onderwijs verder te versterken.

 

Naam: Vincent van Beek

Getrouwd, 3 kinderen, waarvan 2 op het Avontuur (Noa en Mae, Liz, nummer 3 volgt als leerling.  Ik werk als Business Development Manager bij een uitgeverij in de IT/ ICT hoek. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om lekker met het gezin eropuit te gaan. Daarnaast ben ik  een fervent hardloper en dart ik.  Waarom in de MR? Ik ben van mening dat als je iets wilt veranderen, je niet op je stoel moet blijven zitten maar actie moet ondernemen. Lid worden van de MR betekent dat je met directie, mede-ouders en leerkrachten beleidsmatig mee mag denken aan een betere leeromgeving voor alle kinderen op school. En als we met zijn allen iedere dag de school weer een beetje beter maken, geeft mij dat een voldaan gevoel. 

 

Mijn naam is Samantha Stel, als personeelslid al enige jaren actief  in de MR op Het Avontuur. Naast 2 dagen groepsleerkracht, ben ik ook coach/begeleider ben van de meer- en hoogbegaafde kinderen bij ons op school. Mijn drijfveer en uitgangspunt voor mijn onderwijsaanbod is ’elke dag een beetje beter’. Kinderen de mogelijkheid bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen naar hun eigen kunnen. Er dus uit halen wat er in zit. Mijn kracht is te vinden in het verder kijken dan het hier en nu. Als we nu dit beslissen wat zijn dan de consequenties op langere termijn? Dit maakt mij een kritische meedenker bij het maken van beleidsmatige keuzes die in de MR gedaan moeten worden.

 

Mijn naam is Marit Krebbers en ik werk nu ruim 8 jaar op Het Avontuur. Ik woon zelf niet (meer) in Almere, maar al sinds 1984 in Zeewolde. Ik sta fulltime voor de klas, of liever gezegd: in de klas en doe dat met veel plezier. Wat ik ook met veel plezier doe is softballen; 2x per week heerlijk inspannend ontspannen! Ook de tuin en fotografie zijn activiteiten waar ik in mijn vrije tijd graag mee bezig ben. Dit schooljaar is mijn eerste ‘MR-jaar’ op Het Avontuur. Ik vind goede communicatie tussen school en ouders erg belangrijk. Overigens niet alleen via de MR. Het is ook de reden dat u mij vaak nét wat langer nog op het schoolplein ziet staan… ;)

contact met de MR via: medezeggenschapsraad@avontuur.asg.nl

 

 

right_image