banner
Meerbegaafd

In Almere zijn een aantal scholen, die mee doen aan het project meer begaafden, dat gesubsidieerd wordt door het Ministerie van O&W en de schoolbesturen.

Erkenning en aanbod voor meerbegaafde basisschoolleerling
Bij het project Meerbegaafd staan de (zorg) leerlingen aan de bovenkant centraal. Leerlingen die om een extra uitdaging vragen, maar ook leerlingen bij wie regelmatig sprake is van sociaal-emotionele problemen en zelfs van onderpresteren. Leerlingen waarvoor nu geen duidelijk aanbod is.

Toelatingscriteria.
Het project is ondergebracht bij Passend Onderwijs Almere.
Het gaat hier niet alleen om hoogbegaafde leerlingen (IQ boven 130), maar ook om de meerbegaafde leerlingen. Uiteraard zijn er in beide doelgroepen, zowel de hoogbegaafde leerling als de meerbegaafde leerling, diverse gradaties aan te geven om kinderen wel of niet in één van de groepen te laten vallen. Daarom is er in dit stadium van het project vooral aandacht voor de toelatingscriteria. Een adequate indicering is van groot belang en vergt de nodige voorbereiding. Zo ook de scholing van leerkrachten die dergelijke groepen begeleiden. Maar vooral draait het om de herkenning en erkenning van deze leerlingen.

Talentenlab.
Na de ontwikkeling van de toelatingscriteria zijn in het schooljaar 2011-2012 op een aantal  scholen een Talentenlab gestart. Klassen waar de meerbegaafde leerling een aantal uren per week andere lesstof krijgt aangeboden door daarvoor getrainde leerkrachten. In eerste instantie zal de aandacht liggen bij de groepen 5 t/m 8. Het onderwijs in het Talentenlab is vooral gericht op verbreding. Dat wil zeggen, meer diversiteit in het onderwijsaanbod, zoals lessen sterrenkunde en Latijn, in plaats van meer van hetzelfde.

Rol Voortgezet Onderwijs.
De Almeerse Scholen Groep scholen De Meergronden en het Oostvaarders College zullen zich op termijn specialiseren in voortgezet onderwijsaanbod voor meer begaafden. In het verlengde van de ontwikkelingen in het basisonderwijs ontwikkelen deze scholen onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs om de doorlopende leerlijn te garanderen. De overdracht van een basisschoolleerling die deelneemt aan het Talentenlab  doorstroomt naar één van deze scholen voor voortgezet onderwijs is hiermee gewaarborgd.

Deelnemende basisscholen.
 Almeerse Scholen Groep: Avontuur, Aurora, Caleidoscoop, Columbusschool, Flierefluiter, De Kring, Montessorischool Stad, De Ontdekking,  Syncope,  Caleidoscoop.
 Prisma: Buitenburcht, Lichtboei en Kraanvogel.

right_image