banner
Actief Ouderschap

Actief burgerschap en democratische waarden en normen

De uitwerking hiervan raakt direct de missie van het openbaar onderwijs in Almere. Uitgangspunt is daarbij dat er respect voor elkaar is en dat we leerlingen leren om medeverantwoordelijkheid te dragen.

Wat verstaan we hieronder?

Actief burgerschap:  De bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
Mensen nemen actief deel aan de samenleving en hebben een eigen inbreng. Mensen nemen zelf verantwoordelijkheid voor de inrichting en organisatie van hun leven. Dit kunnen we, op hun eigen niveau, ook van kinderen vragen. We proberen kinderen dit besef bij te brengen. Op deze manier brengen we de uitspraak: “Samen werken aan jouw toekomst” in de praktijk.
Democratische waarden en normen:
Waarden zijn (persoonlijke) keuzes. Wat is van belang in je leven. Normen zijn afspraken in de samenleving, groepen of op school. We willen kinderen ondersteunen in hun persoonlijke waardeontwikkeling. Voor wat betreft de normontwikkeling gaat het om samen normen ontwikkelen, kennismaken met normen en het eigen gedrag ten opzichte van de normen. We streven er naar om kinderen een houding en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om als democratisch burger mee te doen.

Kernwaarden

De kernwaarden die wij belangrijk vinden zijn:
Zorg en respect voor de medemens (behulpzaamheid, beleefdheid)
Zorg en respect voor wat anderen toekomt (rechtvaardigheid, onpartijdigheid en eerlijkheid)
Zorg voor de omgeving (voorzichtigheid en zorgvuldigheid)
Intrinsieke motivatie  (vlijt, doorzettingsvermogen, geduld)
Deugden van het denken (grondigheid, respect voor feiten en omstandigheden, gewetensvolheid, verstandigheid)

 Uitwerking in de praktijk

Zichtbare handelingen zijn:
•  Kinderen geven leerkracht aan het begin en einde van de dag
 een hand (even persoonlijke aandacht).
•  Kinderen geven elkaar een complimentje.
•  Samen met de kinderen jaarlijks afspraken en regels maken.
•  Regelmatig specifieke aandacht voor een afspraak/regel die door de
leerlingen zelf bepaald wordt.
•  Mediation door leerlingen.
•  Miniraad en leerlingenraad.
 
Binnen ons onderwijs proberen we de specifieke aandacht te realiseren door:
•  Een methode sociaal-emotionele ontwikkeling Leefstijl.
•  Versterkte aandacht voor het pedagogisch klimaat.
•  Specifieke aandacht voor normen en waarden, maatschappelijke
vraagstukken, bijdrage aan de samenleving/buurt. 
•  Projecten.
•  Stichting Actief Ouderschap is onze partner

http://www.actiefouderschap.nl/

 

 

 

right_image